Σχετικά με το SeRi

STEAM  – edu Robotic –Informatic

Tο πακέτο SeRI  ενσωματώνει στο αναλυτικό του πρόγραμμα ότι χρειάζεται ένας σύγχρονος μαθητής. Μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα ο μαθητής αναπτύσσει κριτική και δημιουργική σκέψη ενώ μέσα από τα 5 επίπεδα του αναλυτικου προγράμαμτος SeRI αναπτύσσει δεξιότητες και κατακτά γνώσεις  μέσω της επίλυσης σύγχρονων προβλημάτων

To STEAM ως βάση του αναλυτικου προγράμματος SeRI

Ένα αναλυτικό πρόγραμμα βασισμένο στο STEΑM θα πρέπει να στηρίζεται στην επιστημολογία του STEΑM. Σύμφωνα με τον Morrison (2006), το STEM είναι μια μεταγνωστική περιοχή (meta-discipline) (Kaufman κ.α., 2003), δηλαδή αφορά την δημιουργία μιας γνωστικής περιοχής που βασίζεται στην «ολοκλήρωση» άλλων γνωστικών περιοχών σε μια νέα  «ολότητα», ενώ ως μεταγνωστική περιοχή (meta-discipline) περιέχει έννοιες που συχνά συγκρούονται μεταξύ τους. Η επιστημολογία του  STEΑM στηρίζεται στην δια-επιστημονικότητα ή εγκάρσια διε-επιστημονικότητα  (transdisciplinary), με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας  εργαλεία από διάφορα επιστημονικά πεδία.  Αντί να διδάσκουμε το περιεχόμενο του κάθε γνωστικού αντικειμένου και δεξιότητες και να προσδοκούμε ότι οι μαθητές θα δουν τις συνδέσεις με τον πραγματικό κόσμο, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναζητά τον εντοπισμό συνδέσεων ανάμεσα στα γνωστικά πεδία του STEM και παρέχει ένα πλαίσιο για την μάθηση του περιεχομένου με δια-επιστημονικό τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εμπλακούν στην διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι Φυσικές Επιστήμες (Science), η Τεχνολογία (Technology), η Μηχανική (Engineering) και τα Μαθηματικά (Mathematics) πρέπει να εφαρμόζονται σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου (Kelley & Knowles, 2016).

Η εκπαιδευτική Ρομποτική ως υποσύνολο του αναλυτικού προγράμματος SeRI

Η ρομποτική είναι μία εξελισσόμενη τεχνολογία, η οποία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ενός μεγάλου συνόλου ατόμων, λόγω του συνδυασμού κατασκευής μηχανικών μοντέλων και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ έχει ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών. Η ρομποτική τεχνολογία αποτελεί εφαρμογές των επιστημών της φυσικής, της μηχανικής των μαθηματικών και της πληροφορικής. Οι επιστήμες αυτές λειτουργούν ως δομικά στοιχεία της ρομποτικής, εφαρμόζοντας μέσα σε αυτή κανόνες και αξιώματα τα οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να μάθουν προκειμένου να κατανοήσουν την λειτουργία μίας ρομποτικής κατασκευής.  Ωστόσο όμως  η επίτευξη μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ρομποτικά συστήματα δεν είναι οι μαθητές, να εμπλακούν στην ανάπτυξη μιας σύνθετης ρομποτικής διάταξης!  Σκοπός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ρομπότ  είναι να αποτελέσει το μέσο της επίτευξης διδακτικών στόχων στη μαθησιακή διαδικασία!  

Η πληροφορική ως εργαλείο έρευνας στο αναλυτικό προγράμμα SeRI

Ο μαθητής μέσω των ενοτήτων πληροφορικής που ενσωματώνει το αναλυτικό πρόγραμμα του SeRI κατανοεί τον υπολογιστή ως εργαλείο έρευνας!